سجاد احدی
برو بچه های قدیم انجمن مدیریت -دانشگاه پیام نور گرگان

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 90-89 پیام نور رشته حسابداری با جواب

اصول حسابداری ۳ ...........................دانلود

حسابداری میانه ۱ ...........................دانلود

حسابداری میانه ۲ ...........................دانلود

حسابداری پیشرفته ۲ ......................دانلود

حسابداری صنعتی ۱ ........................دانلود

حسابداری صنعتی ۲ ........................دانلود

حسابداری صنعتی ۳ ........................دانلود

مدیریت مالی ۱ ................................دانلود

مدیریت مالی ۲ ................................دانلود

حسابرسی ۱ ..................................دانلود

حسابرسی ۲ ..................................دانلود

زبان تخصصی ۱ ...............................دانلود

زبان تخصصی ۲ ...............................دانلود

حسابداری و حسابرسی دولتی.........دانلود

مباحث جاری در حسابداری................دانلود

حسابداری مالیاتی ..........................دانلود

حقوق بازرگانی.................................دانلود

مدیریت تولید....................................دانلود

مبانی سازمان و مدیریت ...................دانلود

مبانی و کاربرد کامپیوتر .....................دانلود

اصول علم اقتصاد(۱) .........................دانلود

پول و ارز و بانکداری...........................دانلود

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ...........دانلود

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی.......دانلود

مالیه عمومی ..................................دانلود

مبانی جامعه شناسی......................دانلود

روانشناسی عمومی.........................دانلود

روشهای تحقیق و ماخذ شناسی.......دانلود

پژوهش عملیاتی ۱ ..........................دانلود

پژوهش عملیاتی ۲ ..........................دانلود

آمار و کابرد آن در مدیریت ..................دانلود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت............دانلود

اندیشه اسلامی ۱ ...........................دانلود

فارسی عمومی ...............................دانلود

زبان خارجه عمومی ..........................دانلود

تفسیر موضوعی قرآن........................دانلود

انقلاب اسلامی ایران.........................دانلود

جمعیت و تنظیم خانواده.....................دانلود

تربیت بدنی ۱ ..................................دانلود

تربیت بدنی ۲ ..................................دانلود

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)...............دانلود

پاسخنامه اصول حسابداری ۳ ............دانلود

پاسخنامه حسابداری میانه ۱ ............دانلود

پاسخنامه حسابداری میانه ۲ ............دانلود

پاسخنامه حسابداری پیشرفته ۲ .......دانلود

پاسخنامه حسابداری صنعتی ۱ .........دانلود

پاسخنامه حسابداری صنعتی ۲ .........دانلود

پاسخنامه حسابداری صنعتی ۳ .........دانلود

پاسخنامه مباحث جاری......................دانلود

پاسخنامه حسابداری مالیاتی.............دانلود

پاسخنامه حسابداری دولتی...............دانلود

پاسخنامه مدیریت مالی ۱ .................دانلود

پاسخنامه مدیریت مالی ۲ .................دانلود

پاسخنامه روش تحقیق......................دانلود

پاسخنامه مدیریت تولید......................دانلود

پاسخنامه پژوهش عملیاتی ۱ ............دانلود

پاسخنامه پژوهش عملیاتی ۲ ............دانلود

پاسخنامه ریاضیات کاربردی.................دانلود

پاسخنامه آمار و کاربرد آن در مدیریت....دانلود


یکشنبه یازدهم دی ۱۳۹۰ | 18:15 | سجاد احدی |

Menu
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................